The ocean & the waves / De oceaan en de golven

This is Connie’s text about the ocean (met de Nederlandse vertaling eronder) – zie ook het bijbehorende filmpje:

The ocean is such a perfect analogy for consciousness. The ocean is infinite, unbounded. And the ocean has waves and the waves are like the relative field of life. A wave comes up, a wave comes down. A wave crashes against the shore. It is always changing. And then there is the depth. The deep unbounded ocean. Where you just sink… and it goes forever. This is like consciousness.

De oceaan is een perfecte analogie voor bewustzijn. De oceaan is oneindig, onbegrensd. De oceaan heeft golven en de golven zijn als het relatieve veld van het leven. Een golf komt op, een golf verdwijnt weer. Een golf slaat tegen de kust. Het verandert altijd. En dan is er de diepte. De diepe onbegrensde oceaan. Waar je in kunt wegzakken. Voor eeuwig. Dat is als bewustzijn.

So we have within us this unbounded depth of wholeness. Which is our true Self, Self with a capital S. And then the ocean rises up in a wave. This is what the Divine Mother does: She rises up in a wave. And the waves then fall back in the ocean, they rise up again, they fall back, sometimes they get bigger, sometimes they divide… but they are movement, they are activity.

In onszelf hebben we deze oneindige diepte van de heelheid. Dat is ons Ware Zelf. Met een hoofdletter. Dan komt er een golf op vanuit de oceaan. Dat is wat de Goddelijke Moeder doet: Ze komt tevoorschijn in een golf. En de golf valt weer terug in de oceaan. Rijst opnieuw op. Valt weer terug. Soms groter. Soms delen de golven zich. Maar ze zijn in beweging. Ze zijn actief.

And that’s what the Divine Mother is, she is activity. But she is also the silent depth. So it is one thing. It is one unbounded ocean of consciousness in motion. Moving from the depths into the activity, back into the depth. And you and I are all waves, that she has created. And she rise up as us, especially when we remember who we are. That we are a wave of the Divine Mother.

Dat is wat de Goddelijke Moeder is, zij is activiteit. Maar ze is ook de Stille diepte. Het is EEN. Het is een onbegrensde oceaan van bewustzijn in beweging. Bewegend van de diepte naar activiteit, terug in de diepte. Jij en ik zijn de golven, die zij gecreëerd heeft. En ze rijst op als ons, vooral als we ons herinneren wie we zijn. Dat we een golf van de Goddelijke Moeder Zijn.

We rise up, we work our lives and as the wave grows and evolves, we comprehend that we are here to do something wonderful. To help the world. To give gifts that we have deep inside our hearts. And all these gifts simply lead us back, just like the waves into the unbounded depths. That infinite wholeness. So our life is a process of rising up.

We rijzen op, doen ons werk en als de golf groeit en zich ontplooit, begrijpen we dat we hier zijn om iets prachtigs te doen. Om de wereld te helpen, te geven wat we diep in ons hart dragen. En al deze giften leiden ons terug, zoals de golven in de oneindige diepten. De onbegrensde heelheid. Ons leven is een proces van oprijzen. 

And when we forget that we can fall back, we start to suffer. We start to believe that we are finite and limited. The pain comes in when we believe that. We can really just fall back into ourselves. Fall back is like transcending, letting go…opening deeper. And then we connect with who we truly are.

Als we vergeten dat we terug kunnen vallen, beginnen we te lijden. We beginnen te geloven dat we beperkt en begrensd zijn. De pijn ontstaat als we dat gaan geloven. We kunnen echt alleen terugvallen in onszelf. Terugvallen is als oplossen, laten gaan… dieper openen. En dan verbinden we ons weer met wie we werkelijk zijn.

Which is rich, with wholeness, we have the potential to be everything. And we can be whatever we are designed to be. For whatever purpose we are on this planet, we can design our life. But truly it is our Self that designed it, not our small ego self.

Dat is rijk, heel, we hebben de potentie om alles te zijn. We kunnen zijn wat we bestemd zijn te zijn. Wat ook het doel is van ons bestaan op deze planeet, we kunnen het zelf vormgeven. Maar het is echt ons Ware Zelf dat het vormgeeft, niet ons kleine zelf.

So as we rise up, and then fall back, into the wholeness of Self and then rising up – into the individuated expression of self, do our work, express our hearts, clarify our focus and our purpose, love each other, we fall back again, we come out again, we do more, more good works and more help for the world, and then we fall back again in this unbounded ocean, the depths of the infinite ocean, and then we rise up in the waves… we accomplish things, we create new things, and then we fall back.

Dus als we oprijzen en weer terugvallen in de heelheid van het Zelf en dan weer tevoorschijn komen in de individuele expressie van onszelf, ons werk doen, ons vanuit het hart uitdrukken, onze focus verhelderen, elkaar liefhebben, weer terugvallen in de oneindigheid, weer opkomen, nog meer doen, meer goed werk en meer hulp bieden aan de wereld en dan weer terugvallen in de oneindige oceaan, de diepten van de oceaan, en dan weer oprijzen, dan bereiken we van alles, dan creëren we nieuwe dingen en we vallen weer terug.  

So it is by falling back that we are gaining energy to rise up in the waves and do whatever we need to do, it is by falling back that we gain the power to be ourself in the physical form that we have chosen. It’s by falling back that we get the courage, the knowledge and the focus to proceed with our life.

Het is dus in het terugvallen dat we nieuwe energie opdoen om weer op te rijzen in de golven en te doen wat we te doen hebben. Het is door het terugvallen dat we de kracht verzamelen om onszelf te zijn in de fysieke vorm, die we hebben gekozen. In het terugvallen verzamelen we de moed, de kennis, de focus om door te gaan met ons leven. 

And so this analogy of the ocean of the infinite source, and the waves that flow, is who we are. It is really who ourself is. It’s beautiful. Life is one unbounded ocean of consciousness and motion. And when we can connect to that, living that, truly we are liberated. And we can give the most of our potential to the world around us.

En zo is deze analogie van de oceaan van de oneindige bron en de golven die oprijzen, wie we werkelijk zijn. Het is echt wie we Zelf zijn. Dat is prachtig. Het leven is een oneindige oceaan van bewustzijn en beweging. En als we ons daarmee verbinden, dat leven, zijn we werkelijk bevrijd. Dan kunnen we vanuit ons grootste potentieel aan de wereld om ons heen geven.